top of page

Pravila o delu in organizaciji TD Nova Gorica

V skladu z določbami Zakona o društvih (Ur.l Republike Slovenije, št.64/2011 je občni zbor Turističnega društva Nova Gorica, dne 13.12.2013 sprejel naslednji

FLD_1693.jpg
F009192-nova_gorica_alan_kosmac-photo-s.jpg
F009192-nova_gorica_alan_kosmac-photo-s.jpg

S T A T U T
Turističnega društva Nova Gorica

I. Splošne določbe

1. člen
Turistično društvo Nova Gorica je prostovoljna organizacija v kateri se združujejo občani z namenom in ciljem pospeševati turizem v vseh njegovih pojavnih oblikah.

2. člen
Člani društva so pri svojem delu samostojni, upoštevati pa morajo odločitve in sklepe, ki jih sprejmejo organi društva. Društvo deluje na širšem območju mesta Nova Gorica.

3. člen
Ime društvo je: Turistično društvo Nova Gorica
Sedež društva je v Novi Gorici, Delpinova ulica 10.
Turistično društvo ima svoj žig in znak.
Žig je okrogle oblike s premerom 3 cm z znakom vrtnice v sredini in z napisom v trikotniku, Turistično društvo Nova Gorica.
Znak simbolizira vrtnico kot simbol mesta Nova Gorica.

4. člen
Turistično društvo se lahko zdržuje v občinsko in območno turistično zvezo ter v Turistično zvezo Slovenije, kot tudi v druge organizacije in zveze, ki delujejo na področju turizma.

5. člen
Delovanje društva je javno in je zagotovljeno:
- s tem, da so seje organov društva javne
- s tem, da so po potrebi na seje društvenih organov vabljeni novinarji
- z organiziranjem okroglih miz in tiskovnih konferenc
- s pošiljanjem vabil, gradiv in zapisnikov članom organom upravljanja
- s pošiljanjem obvestil članom o sprejetih sklepih organov društva
- s tem, da so zapisniki vseh organov društva dostopni vsem članom društva
Za zagotovitev javnosti dela društva ter za dajanje informaciji sta odgovorna predsednik in tajnik društva, oziroma pooblaščeni član.

6. člen
V skladu s 1. členom tega statuta so osnovni nameni društva naslednji:
1. organizacijsko utrjevanje in razvijanje delovnih odnosov v društvu in zvezah,
2. turistična vzgoja prebivalstva,
3. sodelovanje z organizacijami v krajevnih skupnostih, občinskim svetom, ter drugimi organizacijami pri ustvarjanju in izboljšanju materijalnih in drugih dobrin,
4. sodelovanje z organizacijami za izboljšanje materijalnih in drugih pogojev za sprejem in bivanje gostov - turistov,
5. pospševanje splošne turistične propagande in informacijske dejavnosti ter raziskav
6. vse ostale naloge, ki jih terja razvoj turizma in so v skladu z značajem in vlogo turističnih društev, 7. promovirati Turistično društvo kot turistično distinacijo.

7. člen
Za doseganje ciljev iz prejšnjega, člena turistično društvo zlasti:
1. skrbi za vključevanje zainteresiranih delovnih ljudi in občanov ter zlasti mladine v članstvo društva,
2. s tečaji, predavanji, publikacijami, razstavami, ekskurzijami, izleti in drugimi sredstvi skrbi za turistično vzgojo svojega članstva in ostalega prebivalstva,
3. se zavzema za varstvo naravnih in kulturno zgodovinskih spomenikov in celotne krajine,
4. samostojno ali z drugimi organizacijami se loteva akcij, sodeluje ali pa daje pobude za turistično urejanje svojih krajev,
5. daje pobude za vključevanje prirodnih in drugih za turizem pomembnih objektov, v turistično ponudbo, kakor tudi za izgradnjo potrebnih turističnih objektov,
6. spremlja in proučuje vprašanja turizma in njegovega razvoja ter predlaga krajevnim skupnostim, mestnemu svetu, podjetjem in drugim ustrezne ukrepe za izboljšanje in razvoj turizma,
7. pospešuje, sodeluje, organizira in tudi lahko opravlja splošno turistično propagando in informacijsko dejavnost v interesu svojega turističnega območja,
8. organizira ali sodeluje pri organizaciji vseh vrst kulturnih, zabavnih, družbenih in drugih prireditvah, ki pospešujejo turizem,
9. se zavzema za vključevanje zasebne turistične incijative s turistično ponudbo,
10. sodeluje v razpravah o razvojnih in urbanističnih programih ter zazidalnih načrtih, zlasti pa pri programih turističnega razvoja svojih krajev in območja,
11. se povezuje z drugimi društvenimi organizacijami, ki s svojo dejavnostjo prispevajo k izboljšanju turistične ponudbe,
12. z zalaganjem in izdajanjem stokovne literature s področja dejavnosti društva,

8. člen
Vsebina dela turističnega društva je predvsem naslednja:
- koordinira dejavnosti, ki so skupnega pomena za razvoj turizma v kraju in Sloveniji
- sodelovanje z drugimi turističnimi društvi in zvezami doma in v tujini
- organiziranje oziroma sodelovanje pri vzgoji in izobraževanju mladine, organiziranje ali sodelovanje pri organizaciji turističnih, kulturnih, zabavnih in drugih prireditvah
- usmerjanje, organiziranje in vodenje akciji ter tekmovanj med člani in krajani za urejanje in polepšavo posameznih krajev in objektov
- dajanje pobud za razvijanje, oblikovanje in poenotenje turističnih obeležij
- vspodbujanje usklajenega izdajanja vzgojne, strokovne in ostale literature

9. člen
Turistično društvo opravlja pridobitvene dejavnosti za zagotavljanje osnovne dejavnosti društva v skladu z veljavnimi predpisi in izvedbenimi akti, ki s tem dopolnjujejo tuirstično ponudbo društva:
Te dejavnosti so:
1. L 68.320 upravljanje nepremičnin za plačilo po pogodbi in vzdrževanje objektov
2. O 84.130 urejanje gospodarskih področiji za učinkovitejše poslovanje
3. R 92.002 prirejanje iger na srečo, razev v igralnicah, od tega srečelov in tombolo
4. J58.140 - izdajanje revij in druge periodike, glasilo društva z društveno vsebino, revije,zbornike, razglednice itd
5. Q88.991 - dejavnost humatitarnih in dobrodelnih organizaciji za zbiranja sredstev
6. N 82.300 - organiziranje razstav, sejmov in srečanj za potrebe društva
7. R 93.190 - druge športne dejavnosti, za promocijo in potrebe društva
II. Članstvo

10. člen
Članstvo v turističnem društvu je prostovolnjo. Član društva lahko postane vsak poslovno sposoben slovenski državljan, ki podpiše pristopno izjavo in sprejme ta pravila. Mladoletna oseba, ki želi postati član društva, podpšiše pristopno izjavo in plačuje članarino njegov zastopnik. Tujec lahko postane član društva, če je polno leten in da s tem soglaša upravni odbor društva.

11. člen
Častni član društva lahko postane vsak, ki ima posebne zasluge za razvoj društva in turizma. O imenovanju častnega člana društva odloča obnčni zbor na podlagi predloga upravnega odbora.

12. člen
Pravice članov društva so:
- da volijo in so izvoljeni v organe društva,
- da pri društvenem delu spoštujejo in se ravnajo po teh pravilih,
- da sodelujejo pri vseh aktivnostih društva,
- da postavljajo organom društva vprašanja in predloge iz turistične problematike,
- da od organov društva na zahtevo dobijo pojasnila v zvezi z izpolnjevanju nalog,
- da vlagajo pritožbe v zvezi z delom organom društva,
Člani, ki postanejo poslovno nesposobni, nimajo pravice voliti in biti izvoljeni, ostale pravice pa uresničujejo s pomočjo svojega zastopnika

13. člen
Dolžnosti članov društva so:
- da sodelujejo pri opravljanju društvenih nalog,
- da pri društvenem delu spoštujejo statut društva in se ravnajo po njenih členih,
- da varujejo ugled društva,
- da redno plačujejo članarino,

14. člen
Članstvo v društvu preneha:
- s smrtjo
- z izstopom
- z izključitvijo na podlagi sklepa disciplinskega razsodišča

15. člen
Član izstopi iz društva, ko poda pismeno izjavo, da ne želi biti več član. Enako kot pismena izjava iz prvega odstavka tega člena, se šteje neplačevanje članarine Član društva mora biti predhodno pisno opozorjen, da je neplačilo članarine neposredni razlog za prekinitev člansta

16. člen
Disciplinsko razsodišče lahko člana izključi iz društva.

17. člen
Simpatizerji društva so lahko fizične in pravne osebe, katerih delo je vsebinsko povezano s turistično dejavnostjo in ki društvo podpirajo s prispevki v višini, ki jo določi upravni odbor društva. Pravne obveznosti društva se uredijo s posebnim aktom ali pogodbo.

18. člen
Pravice in dolžnosti organov društva so častne. Za svoje delo v organih društva člani praviloma ne prejemajo plačila, le za izredne dosežke in požrtvovalnost, ki jo član društva pokaže pri svojem delu, lahko upravni odbor izjemoma takemu članu prizna ustrezno nagrado.
Člani društva imajo pravico do povračilo materijalnih stroškov.
III. Organizacija:

19. člen
Organi društva so:
- občni zbor
- upravni odbor
- nadzorni odbor
- disciplinsko razsodišče

Občni zbor

20. člen
Občni zbor je najvišji organ društva in ga sestavljajo vsi člani društva.
Občni zbor je reden ali izreden.
Redni občni zbora je vsako leto.
Reden volilni občni zbor je vsake štiri leta.
Izredni občni zbor se skliče po potrebi. Sklice ga upravni odbor na svojo pobudo, na zahtevo tretjine članov ali na zahtevo nadzornega odbora. Upravni odbor je dolžan tudi določiti ddnevni red
Upravni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor najkasneje v roku enega meseca po tem, ko je sprejel takšno zahtevo. V nasprotnem primeru to stori nadzorni odbor.
Izredni občni zbor sklepa samo o stvari za katero je bil sklican.

21. člen
O sklicu občnega zbora morajo biti obveščeni člani najmanj 8 dni pred dnevom zbora na krajevno običajen način. Vabilu za občni zbor mora biti predložen dnevni red zbora. Vse člane društva je treba povabiti na občni zbor s pisnim vabilom.

22. člen
Občni zbor je sklepčen če je navzočih najmanj 1/2 članov.
Občni zbor je sklepčen tudi pol ure po sklicu, če je prisotnih najmanj toliko članov, kot štejeta upravni in nadzorni odbor skupaj, vendar ne manj kot 10 članov.

23. člen
Občni zbor sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članov. Kadar se odloča o spremembah statuta društva mora za predlog glasovati najmanj dve tretjini navzočih članov. Glasovanje je praviloma tajno, razen če zbor ne določi drugače

24. člen
Občni zbor prične predsednik društva in ga vodi do izvolitve delovnega predsedstva. Predsednik društva predlaga predsednika delovnega predsedstva, ki vodi občni zbor. Občni zbor lahko na predlog upravnega odbora ali najmanj petih članov izvoli še druge delovne organe občnega zbora. Prisotni izvolijo delovno predsedstvo, volilno in verifikacijsko komisijo, dveh overovateljev zapisnika in zapisnikarja.

25. člen
Občni zbor ima naslednje pristojnosti:
- sklepa o dnevnem redu,
- sprejema poslovnik o delu občnega zbora
- sprejema letno poročilo
- sprejema delovne programe društva, daje smernice za njihovo uresničitev
- voli predsednika društva, člane upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske razsodišča
- razpravlja o delu in poročilih upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinskega razsodišča
- sprejema delovne programe društva in daje smernice za njihovo uresničitev,
- sprejema statut društva in odloča o spremembah in dopolnitvih statuta
- odloča o pritožbah članov društva zoper sklepe upravnega odbora in disciplinskega razsodišca
- odloča o finančnih planih in načrtih društva,
- odloča o vseh drugih zadevah po predlogu upravnega odbora, nadzornega odbora in ostalih članov,
- sklepa o prenehanju društva,
- imenuje častne člane na predlog upravnega odbora

Upravni odbor:

26. člen
Upravni odbor je izvršilni organ občnega zbora in mu za svoje delo in ravnanje v celoti odgovarja.

27. člen
Upravni odbor šteje 10 članov in predsednika društva. Izvoljen je za štiri leta. Predsednik društva, ki je tudi predsednik upravnbega odbora Turističnega društva Nova Gorica, sklicuje in vodi seje upravnega odbora.
Upravni odbor se sestaja po potrebi, najmanj pa vsakega pol leta.

28. člen
Upravni odbor ima naslednje pristojnosti:
- sklicuje občni zbor društva in zanj pripravi poročila in sklepe,
- izvršuje sklepe občnega zbora,
- pripravi letno poročilo in plan dela za občni zbor,
- odloča o nakupu in prodaji osnovnih sredstev,
- upravlja s premoženjem društva,
- skrbi za materijalno finančno poslovanje društva,
- ustanavlja odbore, komisije in druga delovna telesa,
- iz svojih vrst izvoli največ dva podpredsednika, ki v odsotnosti nadomeščata predsednika
- imenuje tajnika društva in druge administrativne delavce, ki niso člani UO
- voli predstavnike društvo v razne organizacije in zveze, katerih član je društvo
- odloča o vseh drugih društvenih zadevah v okviru določil tega statuta,
- upravni odbor je sklepčen ob navzočnosti večine članov. Sklepe veljavno sprejema z večino prisotnih glasov
- določi višino članarine Turističnega društva Nova Gorica

Nadzorni odbor:

29. člen
Nadzorni odbor šteje tri člane, ki jih izvoli občni zbor za dobo štirih let. Člani odbora med seboj izvolijo predsednika.

30. člen
Naloge nadzornega odbora je spremljati delo vseh organov društva, ugotavljati zakonitost sprejetih sklepov in stalno nadzorovati finančno materijalno poslovanje društva. Nadzorni odbor sklepa ob navzočnosti vseh članov. Sklepi so sprejeti z večino prisotnih glasov.

Disciplinsko razsodišče:

31. člen
Disciplinsko razsodišče sestavljajo trije člani, ki jih izvoli občni zbor za štiri leta. Člani razsodišča med seboj izvolijo predsednika. Disciplinsko razsodišče je za svoje delo odgovorna občnemu zboru.
Disciplinsko razsodišče sklepa ob navzočnosti vseh članov. Sklepe sprejema z večino glasov.

32. člen
Naloga disciplinskega razsodišča je, da ugotavlja, v navzočnosti vseh članov in obravnava disciplinske prekrške članov ter na osnovi ugotovitve krivde soglasno izreka naslednje ukrepe:
- ustni opomin
- javni pismeni opomin
- izključitev iz društva

33. člen
Za prekršek se smatra vsaka kršitev tega statuta in drugih aktov drušva ter vsako dejanje, ki prizadene ugled in interese društva. Disciplinsko razsodišč pri svojem delu smiselno uporablja določila iz kazenskega postopka.

Predsednik:

34. člen
Predsednik društva je izvoljen za štiri leta. Predstavlja in zastopa društvo kot pravno osebo ter je odgovoren za zakonito delo društva.
Predsednik opravlja naloge društva, ki mu jih poveri na osnovi tega statuta občni zbor, kateremu je tudi odgovoren za celotno delo v društvu.
Kot predsednik upravnega odbora sklicuje seje tega organa, pripravlja dnevne rede in vodi njegovo delo. Predsednika društva voli občni zbor. Predlog pripravi UO društva. Volitve se izvedejo po enakem postopku kot za vse organe društva.

35. člen
Tajnik:
Tajnik društva, organizira in vodi operativno delo društva ter pomaga predsedniku pri opravljanju njegovih nalog. Tajnika je mogoče zadolžiti tudi za delo in strokovno pomoč drugim organom in delovnim telesom društva, ki jih za opravljanje posameznih nalog ustanovi in imenuje upravni odbor društva.

IV. Volitev v organe društvo

36. člen
Volitve v organe društvo se izvede vsake štiri leta. Organe društvo se voli na občnem zboru.

37.člen
Upravni odbor je odgovoren za pripravo in izvedbo volitev. Za izvajanje operativbnih nalog, lahko upravni odbor imenuje komisijo ali zadolži posamezne člane društva.

38. člen
Volitve v organe društva razpiše upravni odbor s sklepom.
Sklep določa:
- postopek zbiranja kandidatov za organe društva
- minimalno število kandidatov
- rok za oddajo kandidatur, ki ne sme biti krajši od 8 dni
Z vsebino sklepa se seznani vse člane društvo.

39. člen
V organe društvo lahko kandidira vsak član društvo, ki ima do društvo poravnane vse obveznosti.

40. člen
Kandidate za organe društvo lahko predlagajo člani društvo, skupina članov društva in organi društva. Vsi predalagani predlogi morajo biti podani v pisni obliki.

41. člen
Predlagani kandidati se morajo pisno opredeliti ali kandidaturo sprejmejo. Upravni odbor oblikuje kandidatno listo, ki jo posreduje občnemu zboru.
Na kandidatni listi je lahko največ 17 kandidatov za upravni odbor društva. Upravni odbor oblikuje listo predlaganih kandidatov ob upoštevanju čas članstva, dosedanje aktivnosti v društvo in pripravljenost delovanja kandidata na področju turizma v mestu Nova Gorica. Lista kandidatov je dokončni predlog, ki ga vskladi in oblikuje upravni odbor. Vrstni red kandidatov na volilni listi je lahko po abecednem vrstnem redu ali na podlagi žreba.

42. člen
Izvoljeni so tisti kandidati, ki dobijo največ glasov prisotnih članov na občnem zboru. Volitve v organe društvo so tajne, razen če občni zbor ne določi drugače.

43. člen
Kadar članu organa društva predčasno preneha z delovanjem v društvu, ga nadomesti tisti kandidat, ki je imel največ glasov od neizvoljenih.

V. Materijalno - finančno poslovanje društva :

44. člen
Prihodki društva so:

- članarina, ki jo plačujejo člani in simpatizerji društva
- dotacije fizičnih in pravnih oseb
- dohodki iz naslova materijalnih pravic in dejavnosti društva
- sredstva pridobljena iz javnih sredstev
- razni drugi prihodki, kot so darila, volila itd.

45. člen
Materijalno-finančno poslovanje društva poteka preko društva TTR računa v skladu z veljavnimi predpisi in odločitvah občnega zbora in upravnega odbora.

46. člen
Dohodki in izdatki društva se vsako koledarsko leto določijo s finančnim načrtom v skladu z računovodskimi standardi.

47. člen
Premoženje društva tvorijo vse nepremičnine in premičnine, ter finančna sredstva, ki so last društva in so taka zapisana v ustreznih listinah in društveni inventurni knjigi.

V. Prenehanje društva:

48. člen
Društvo preneha delovati po sklepu občnega zbora ali po zakonu, če društvo ima manj kot 10 članov.

49. člen
V primeru prenehanja delovanja društva, s sklepom občnega zbora, mora ta sklep vsebovati ime in naslov sorodnega društva z turistično vsebino, ustanovljenega v skladu z določili Zakona o društvih, na katerega se po poravnavi vse obveznosti društva prenese preostanek društvenega premoženja

VII. Prehodne in končne določbe:

50. člen
Za vse, kar v teh pravilih ni določeno, se neposredno uporabljajo določila Zakona o društvih ter drugi veljavni predpisi Republike Slovenije.

51. člen
Za delo občnega zbora in ostalih organov društva se smiselno uporabljajo splošno znana in uveljavljena načela za delo organov društev, če tega ne določa ta statut.

52. člen
Z uveljavitvijo tega statuta preneha veljati dopolnjen statut in vsa določila splošnih aktov društva, ki so bila sprejeta 01.06.2009.

Predsednik društva:
Slavko Šuligoj

F008950-novagorica10alexstokelj_orig_jpg-photo-m_edited.jpg
bottom of page